DANH SÁCH LỊCH KHAI GIẢNG

Khoá học:
 Tên khoá học
Địa điểm
Khai giảng
Thời gian
Lớp IELTS
Tầng 2, T4, Timescity, Hà Nội
10/10/2022
Thứ 2 - Thứ 5 (17:30-19:00 và 19:15-20:45, lớp 4.5 và 5.5)
Lớp IELTS
Tầng 2, T4, Timescity, Hà Nội
10/11/2022
Thứ 2 - Thứ 5 (17:30-19:00 và 19:15-20:45, lớp 4.5 và 5.5)
Lớp IELTS
Tầng 2, T4, Timescity, Hà Nội
10/12/2022
Thứ 2 - Thứ 5 (17:30-19:00 và 19:15-20:45, lớp 4.5 và 5.5)
WSC - Skittles
Tầng 2, T4, Timescity, Hà Nội
10/10/2022
Thứ 2 - Thứ 5 (17:30-19:00)
WSC - Skittles
Tầng 2, T4, Timescity, Hà Nội
10/11/2022
Thứ 2 - Thứ 5 (17:30-19:00)
WSC - Skittles
Tầng 2, T4, Timescity, Hà Nội
10/12/2022
Thứ 2 - Thứ 5 (17:30-19:00)
Lớp IELTS
Tầng 2, T4, Timescity, Hà Nội
10/10/2022
Thứ 3 - Thứ 6 (17:30-19:00 và 19:15-20:45, lớp 6.5 và 8.0)
Lớp IELTS
Tầng 2, T4, Timescity, Hà Nội
10/11/2022
Thứ 3 - Thứ 6 (17:30-19:00 và 19:15-20:45, lớp 6.5 và 8.0)
Lớp IELTS
Tầng 2, T4, Timescity, Hà Nội
10/12/2022
Thứ 3 - Thứ 6 (17:30-19:00 và 19:15-20:45, lớp 6.5 và 8.0)
WSC - Junior Division
Tầng 2, T4, Timescity, Hà Nội
10/10/2022
Thứ 2 - Thứ 5 (19:15-20:45)
WSC - Junior Division
Tầng 2, T4, Timescity, Hà Nội
10/11/2022
Thứ 2 - Thứ 5 (19:15-20:45)
WSC - Junior Division
Tầng 2, T4, Timescity, Hà Nội
10/12/2022
Thứ 2 - Thứ 5 (19:15-20:45)
Writing (9 - 12 tuổi)
Tầng 2, T4, Timescity, Hà Nội
10/10/2022
Thứ 3 - Thứ 6 (2 ca 17:30-19:00 và 19:15-20:45)
Writing (9 - 12 tuổi)
Tầng 2, T4, Timescity, Hà Nội
10/11/2022
Thứ 3 - Thứ 6 (2 ca 17:30-19:00 và 19:15-20:45)
Writing (9 - 12 tuổi)
Tầng 2, T4, Timescity, Hà Nội
10/12/2022
Thứ 3 - Thứ 6 (2 ca 17:30-19:00 và 19:15-20:45)
Writing (13 - 17 tuổi)
Tầng 2, T4, Timescity, Hà Nội
10/10/2022
Thứ 4: 17:30-19:00 và 19:15-20.45 | Thứ 7: 13:30-15:00 và 15:30-17:00
Writing (13 - 17 tuổi)
Tầng 2, T4, Timescity, Hà Nội
10/11/2022
Thứ 4: 17:30-19:00 và 19:15-20.45 | Thứ 7: 13:30-15:00 và 15:30-17:00
Writing (13 - 17 tuổi)
Tầng 2, T4, Timescity, Hà Nội
10/12/2022
Thứ 4: 17:30-19:00 và 19:15-20.45 | Thứ 7: 13:30-15:00 và 15:30-17:00
SAT
Tầng 2, T4, Timescity, Hà Nội
10/10/2022
Thứ 4 - Thứ 5 (2 ca: 17:30-19:00 và 19:15-20:45)
SAT
Tầng 2, T4, Timescity, Hà Nội
10/11/2022
Thứ 4 - Thứ 5 (2 ca: 17:30-19:00 và 19:15-20:45)
SAT
Tầng 2, T4, Timescity, Hà Nội
10/12/2022
Thứ 4 - Thứ 5 (2 ca: 17:30-19:00 và 19:15-20:45)
SAT
Tầng 2, T4, Timescity, Hà Nội
10/10/2022
Thứ 7 - Chủ Nhật (2 ca: 13:30-15:00 và 15:30-17:00)
SAT
Tầng 2, T4, Timescity, Hà Nội
10/11/2022
Thứ 7 - Chủ Nhật (2 ca: 13:30-15:00 và 15:30-17:00)
SAT
Tầng 2, T4, Timescity, Hà Nội
10/12/2022
Thứ 7 - Chủ Nhật (2 ca: 13:30-15:00 và 15:30-17:00)
ACT
Tầng 2, T4, Timescity, Hà Nội
10/10/2022
Thứ 4 - Thứ 5 (2 ca: 17:30-19:00 và 19:15-20:45)
ACT
Tầng 2, T4, Timescity, Hà Nội
10/11/2022
Thứ 4 - Thứ 5 (2 ca: 17:30-19:00 và 19:15-20:45)
ACT
Tầng 2, T4, Timescity, Hà Nội
10/12/2022
Thứ 4 - Thứ 5 (2 ca: 17:30-19:00 và 19:15-20:45)
ACT
Tầng 2, T4, Timescity, Hà Nội
10/10/2022
Thứ 7 - Chủ Nhật (2 ca: 13:30-15:00 và 15:30-17:00)
ACT
Tầng 2, T4, Timescity, Hà Nội
10/11/2022
Thứ 7 - Chủ Nhật (2 ca: 13:30-15:00 và 15:30-17:00)
ACT
Tầng 2, T4, Timescity, Hà Nội
10/12/2022
Thứ 7 - Chủ Nhật (2 ca: 13:30-15:00 và 15:30-17:00)

LIÊN HỆ TƯ VẤN MIỄN PHÍ

LIÊN HỆ TƯ VẤN MIỄN PHÍ