Khóa học

119/120

Điểm TOEFL cao nhất của học viên Ivycation

1580/1600

Điểm SAT cao nhất của học viên Ivycation

78 học viên

Tổng học viên của Ivycation apply thành công vào Ivy League

18 triệu đô

Tổng giá trị học bổng học viên Ivycation nhận được

Báo chí nói về Ivycation

Khóa học

119/120

Điểm TOEFL cao nhất của học viên Ivycation

1580/1600

Điểm SAT cao nhất của học viên Ivycation

78 học viên

Tổng học viên của Ivycation apply thành công vào Ivy League

18 triệu đô

Tổng giá trị học bổng học viên Ivycation nhận được

Báo chí nói về Ivycation